Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM
https://arttechnology.eu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://arttechnology.eu (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez ArtTechnology Adrian Trzeciok.
2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1. Serwis: serwis internetowy https://arttechnology.eu;
2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3. Właściciel: ArtTechnology Adrian Trzeciok, Pod Lasem 81, 44-210 Rybnik, NIP: 6422995563, REGON: 241363569;
4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
3. Celem Polityki jest w szczególności:
1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: biuro@arttechnology.eu .
7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3. tworzenia statystyk,
4. utrzymania sesji Użytkownika,
5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
11. Polityka prywatności Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
12. Facebook
Ta strona oraz stopki naszych wiadomości e-mail wysyłanych do Państwa mogą posiadać plugin/odnośnik do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na stronie Facebooka. Facebook będzie mógł dzięki temu zdobyć informacje o Państwa adresie IP.
Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i tym co z nimi robi. Aby dowiedzieć się więcej o prywatności na portalu Facebook należy zapoznanie się z ich polityką prywatności pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

[wp-invoice]

Mamy okazję zaoferować Państwu najlepszą na rynku ofertę pakietów abonamentowych w przystępnych cenach. Pakiety są dostosowane dla każdej grupy biznesowej, a także dla osób prywatnych, którzy chcą prowadzić własną stronę jak np. blog tematyczny.

Na czym polegają pakiety abonamentowe?

Zakup pakietu to nic innego jak miesięczna dzierżawa strony lub sklepu internetowego z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta, czyli indywidualna szata graficzna, dostosowanie rozszerzeń (funkcjonalności) według dostarczonych nam wytycznych i wiele więcej. W każdym momencie klient ma możliwość zrezygnowania z dzierżawy, a strona zostaje całkowicie usunięta z naszego serwera.

Naszym wiodącym pakietem abonamentowym jest nasz autorski system zarządzania treścią Wolf CMS. Można śmiało powiedzieć, że jest to Wilk wśród tanich a zarazem sprostającym wysokim wymaganiom system dla każdej grupy docelowej. Idealnie nadaje się na wizytówki firmowe i prezentację produktów firmowych swoim klientom. Ten prosty CMS można obsługiwać bez znajomości języków programowania, gdyż wszystkie zmiany treści na stronie odbywają się w prostym obsłudze panelu administracyjnym.

Do każdego zamówionego pakietu otrzymują Państwo miejsce na ulokowanie strony na serwerze. Klient nie ma fizycznego dostępu do plików strony ani bazy danych. Każdy klient otrzymuje panel informujący m.in. o stanie i ważności pakietu.

Dajemy sobie czas na realizację jednego projektu około 2-4 tygodnie (w zależności od pakietu). Przy dobrej współpracy z Klientem, czas może być krótszy.

Każdego dnia naszym Klientom w ramach pakietów abonamentowych służymy fachowym i darmowym Supportem w godzinach od 9.00 do 21.00.

Powierz nam już teraz prowadzenie swojego biznesu online i wybierz z poniższej tabeli odpowiedni dla siebie pakiet!

3 Profesjonalne Pakiety Abonamentowe

Zamów odpowiedni dla siebie pakiet i dołącz do grona zadowolonych klientów!

Wolf CMS Popular CMS Best SHOP
System zarządzania treścią (CMS) 1 Niezawodny i Prosty w użyciu autorski CMS. Demo: Joomla! lub WordPress Joomla! + VirtueMart lub WordPress + WooCommerce lub OpenCart lub PrestaShop
Indywidualny szablon 2 Tak Tak Tak
Projekt loga 3 +80 zł* – zapłata jednorazowa +80 zł* – zapłata jednorazowa +80 zł* – zapłata jednorazowa
Ilość podstron/zakładek 4 1-10 1-10 1-10
Responsive Web Design (RWD) 5 Tak +10 zł* do miesięcznego abonamentu (płatności realizowane są TYLKO do 12 miesięcy) +10 zł* do miesięcznego abonamentu (płatności realizowane są TYLKO do 12 miesięcy)
Slider Tak Tak Tak
Galeria Tak Tak Tak
Wyszukiwarka Tak Tak Tak
Newsletter Nie Tak Tak
Blog Nie Tak Tak
Forum Nie +15 zł* do miesięcznego abonamentu (płatności realizowane są TYLKO do 12 miesięcy) +25 zł* do miesięcznego abonamentu (płatności realizowane są TYLKO do 12 miesięcy)
YouTube, Vimeo 6 +30 zł* – zapłata jednorazowa +30 zł* – zapłata jednorazowa +30 zł* – zapłata jednorazowa
Mapa Google Tak Tak Tak
Formularz kontaktowy Tak Tak Tak
Strona 404 (Page Not Found) +30 zł* – zapłata jednorazowa +30 zł* – zapłata jednorazowa +30 zł* – zapłata jednorazowa
Moduły Płatności 7 Nie Nie PayPal, Transferuj.pl, Przelewy24, PayU
Optymalizacja strony Tak Tak Tak
Wsparcie przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, IE8+ Tak Tak Tak
Podpięcie statystyk Google Analytics Tak Tak Tak
Dodanie strony do wyszukiwarek 8 Tak Tak Tak
Generacja mapy strony (sitemap.xml) Tak Tak Tak
Pomoc techniczna – Support 9 Tak Tak Tak
Hosting
Domena Konfiguracja adresów DNS z naszym hostingiem Konfiguracja adresów DNS z naszym hostingiem Konfiguracja adresów DNS z naszym hostingiem
Pojemność serwera Nielimitowany Nielimitowany Nielimitowany
Transfer miesięczny Nielimitowany Nielimitowany Nielimitowany
Konta pocztowe (adresy e-mail z nazwą domeny) Nielimitowany Nielimitowany Nielimitowany
Dodatkowe usługi
Mobilna wersja strony Cena do ustalenia Cena do ustalenia Cena do ustalenia
Opieka nad stroną (Outsourcing) 10 Cena do ustalenia Cena do ustalenia Cena do ustalenia
Instalacja i konfiguracja dodatkowych rozszerzeń 11 Cena do ustalenia Cena do ustalenia Cena do ustalenia
Cena za miesiąc abonamentowy 45 zł
teraz tylko 35 zł* (oszczędzasz 120 zł/rok)
75 zł
teraz tylko 65 zł* (oszczędzasz 120 zł/rok)
95 zł
teraz tylko 85 zł* (oszczędzasz 120 zł/rok)
Regulamin Regulamin pakietów Zamów Zamów Zamów
Przypisy:

* Do tych cen nie należy doliczać żadnego podatku, gdyż są to ceny końcowe.

1 System CMS to najprościej mówiąc system pozwalający zarządzać treściami prezentowanymi na stronach internetowych oraz strukturą stron internetowych. Dzięki takiemu systemowi właściciele serwisów internetowych sami mogą dokonywać zmian w treściach, dodawać nowe artykuły oraz usuwać nieaktualne. System zarządania treścią pozwala na wprowadzanie zmian w strukturze serwisu oraz jego treści bez potrzeby znajomości specjalistycznej wiedzy informatycznej.

2 Nowoczesna i niepowtarzalna szata graficzna szablonu dla każdego klienta.

3 Tworzymy loga wyłącznie na potrzeby stron WWW. Każdy plik loga dostarczamy klientowi w formacie .psd.

4 Jest to liczba podstron składających się na całą stronę WWW (zakładki w menu, podlinkowane artykuły do kolejnych podstron, itd.).

5 Responsive Web Design (RWD) jest to technika projektowania strony WWW, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany np. na urządzenia mobilne takiej jak smartfony czy tablety.

6 Rozszerzenie umożliwiające łatwe udostępnianie filmów na stronie pobierane z zewnętrzych streamów takich jak YouTube, czy Vimeo.

7 W zależności od wyboru oprogramowania sklepu klient otrzymuje co najmniej jeden polski moduł płatności.

8 Gotowe strony naszych klientów dodajemy do najpopularniejszych wyszukiwarek takich jak Google i Bing po to aby strona pojawiła się w wynikach wyszukiwania. Nie gwarantujemy, że wszystkie dodane strony zostaną zaindeksowane w wyszukiwarkach!

9 Służymy pomocą techniczną naszym klientom przez cały okres abonamentowy. Uwaga: pomoc techniczna nie oznacza pomocy administracyjnej, czyli dodawania treści na stronę, wgrywania zdjęć, bannerów itd. Jest to wyłącznie pomoc techniczna związana z prawidłowym działaniem strony WWW w sieci. Odpowiadamy na zapytania klientów do 2 godzin każdego dnia w godzinach od 9.00-21.00.

10 Prowadzimy usługi typu Outsourcing. Usługa ta polega na przejmowaniu części lub całości zadań klienta związanych z prowadzeniem jego strony WWW w sieci. Do tych usług można zaliczyć: administracja witryną, dodawanie produktów do sklepu, modyfikacje witryny od strony technicznej i graficznej oraz wiele innych czynności.

11 Dla wymagających klientów, którzy potrzebują niestandardowych funkcjonalności na stronie istnieje możliwość doinstalowania i konfiguracji rozszerzeń dla wybranego pakietu. W zależności od funkcjonalności rozszerzenia cena ta jest ustalana indywidualnie z klientem.

Kilka wskazówek dlaczego warto zakupić u nas pakiet

SZEROKI WYBÓR SYSTEMÓW CMS I E-COMMERCE

Jako jedyni oferujemy Państwu do wyboru szeroką gamę systemów CMS i E-commerce w ramach pakietów abonamentowych. Poza naszym autorskim systemem Wolf CMS mają Państwo do wyboru najpopularniejsze na rynku Open Sourcowe systemy CMS i oprogramowania sklepów online, które posiadają wiele różnorakich rozszerzeń na podstawie których mogą Państwo zbudować wymarzoną stronę WWW lub sklep internetowy.

INDYWIDUALNY I EFEKTOWNY SZABLON

Każdy klient otrzymuje od nas niepowtarzalny, funkcjonalny i efektowny szablon, przez co zwiększy ruch na swojej stronie WWW lub wzbudzi większe zainteresowanie sprzedawanymi produktami w sklepie online.

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET

W ramach pakietów abonamentowych udostępniamy naszym klientom miejsce na serwerze w cenie abonamentu. Klient nie posiada bezpośredniego dostępu do plików strony WWW lub swojego sklepu internetowego ani dostępu do bazy danych, gdyż to my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo jak i bezawaryjne działanie stron WWW oraz sklepów online naszych klientów.

OPTYMALIZACJA I WSPARCIE PRZEGLĄDAREK

Należy pamiętać, że strona to nie tylko część frontowa – graficzna ta którą każdy widzi lecz także strona to część kodowa, niewidzialna dla użytkowników odwiedzających stronę. Dla wyszukiwarek ważne jest aby ta część kodowa strony była poprawnie zoptymalizowana dla zwiększenia pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Dla każdego pakietu świadczymy usługę optymalizacji strony WWW i sklepu online klienta. Dodatkowo wykonane przez nas strony i sklepy są wspierane przez najpopularniejsze przeglądarki.

DODATKOWE USŁUGI? TO NIE PROBLEM!

Świadczymy dodatkowe usługi w trakcie realizacji pakietu abonamentowego klienta jak i po zakończeniu kiedy strona WWW lub sklep internetowy działa w sieci. Każda dodatkowa usługa naszym klientom jest wyceniana indywidualnie.

SZYBKA I FACHOWA POMOC

Czas oczekiwania z naszej strony na zapytanie klienta wynosi do 2. godzin przez 7 dni w tygodniu! Każdego dnia służymy fachowym Supportem w godzinach od 9.00 do 21.00.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

To jest przykładowa strona. Różni się ona od postu na blogu, ponieważ pozostanie ona ciągle w jednym miejscu i pokaże się w panelu nawigacyjnym na twojej stronie (w przypadku większości szablonów). Większość osób zaczyna od strony ‘O mnie’ lub ‘O nas’, która przedstawia ich potencjalnym odwiedzającym stronę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurierem na rowerze za dnia, nocą aktorem amatorem, a to jest mój blog. Mieszkam w Gdańsku, mam wspaniałego psa o imieniu Azor i uwielbiam piña coladę. (Oraz to, kiedy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bardziej jak to:

Firma XYZ została założona w 1971 roku i od tamtej pory wytwarza najlepszej jakości wijaster na rynku. Zlokalizowana w Pacanowie zatrudnia ponad 2000 osób i jest powodem samego dobrodziejstwa dla lokalnej społeczności.

Jako nowy użytkowni WordPressa, powinieneś odwiedzić swój panel administracyjny, aby skasować tę stronę i stworzyć nowe, dostosowane do Twoich potrzeb strony. Miłej zabawy!

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Login

Register

[woocommerce_lost_password]

[woocommerce_edit_address]

[woocommerce_view_order]

[woocommerce_change_password]

[woocommerce_pay]

[woocommerce_thankyou]

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Strony WWW

Efektywne, przejrzyste i funkcjonalne strony internetowe z najnowszymi trendami projektowania.

Sklepy internetowe

Proste i zaawansowane sklepy online tworzone na niezawodnych i popularnych systemach e-commerce.

Studio graficzne

Projektowanie grafik na potrzeby Web Designu (layouty stron WWW, bannery, logotypy, itd.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Etiam pellentesque, magna eget lobortis placerat, leo leo consequat ante, non iaculis turpis augue ac ligula. Nunc blandit tincidunt consequat. Duis diam metus, suscipit in pulvinar eget, egestas id arcu. Duis a enim vel mauris ultrices. Nullam aliquet velit ac velit tempus in semper neque auctor. Aenean ligula mi, auctor sed tempus ultrices, semper tempus diam.

Ligula elementum mi placerat sollicitudin. Phasellus varius leo vel nisi pretium pharetra. Etiam ornare quam eget nunc imperdiet varius. Nam quis cursus massa. Nullam dapibus, turpis quis ultricies tincidunt, elit augue facilisis turpis, et suscipit nibh eros. Etiam pellentesque, magna eget lobortis placerat, leo leo consequat ante, non iaculis turpis augue ac ligula. Nunc blandit tincidunt consequat. Duis diam metus, suscipit in pulvinar eget, egestas id arcu. Duis a enim vel mauris ultrices. Nullam aliquet velit ac velit tempus in semper neque auctor. Aenean ligula mi, auctor sed tempus ultrices, semper tempus diam.

WHAT PEOPLE SAY ABOUT US

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

John Doe

, Company CEO

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Virginia Smith

, EcoSoft

Strony WWW

Efektywne, przejrzyste i funkcjonalne strony internetowe z najnowszymi trendami projektowania.

Sklepy internetowe

Proste i zaawansowane sklepy online tworzone na niezawodnych i popularnych systemach e-commerce.

Studio graficzne

Projektowanie grafik na potrzeby Web Designu (layouty stron WWW, bannery, logotypy, itd.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Etiam pellentesque, magna eget lobortis placerat, leo leo consequat ante, non iaculis turpis augue ac ligula. Nunc blandit tincidunt consequat. Duis diam metus, suscipit in pulvinar eget, egestas id arcu. Duis a enim vel mauris ultrices. Nullam aliquet velit ac velit tempus in semper neque auctor. Aenean ligula mi, auctor sed tempus ultrices, semper tempus diam.

Ligula elementum mi placerat sollicitudin. Phasellus varius leo vel nisi pretium pharetra. Etiam ornare quam eget nunc imperdiet varius. Nam quis cursus massa. Nullam dapibus, turpis quis ultricies tincidunt, elit augue facilisis turpis, et suscipit nibh eros. Etiam pellentesque, magna eget lobortis placerat, leo leo consequat ante, non iaculis turpis augue ac ligula. Nunc blandit tincidunt consequat. Duis diam metus, suscipit in pulvinar eget, egestas id arcu. Duis a enim vel mauris ultrices. Nullam aliquet velit ac velit tempus in semper neque auctor. Aenean ligula mi, auctor sed tempus ultrices, semper tempus diam.

WHAT PEOPLE SAY ABOUT US

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

John Doe

, Company CEO

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Virginia Smith

, EcoSoft

Strony WWW

Efektywne, przejrzyste i funkcjonalne strony internetowe z najnowszymi trendami projektowania.

Sklepy internetowe

Proste i zaawansowane sklepy online tworzone na niezawodnych i popularnych systemach e-commerce.

Studio graficzne

Projektowanie grafik na potrzeby Web Designu (layouty stron WWW, bannery, logotypy, itd.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Etiam pellentesque, magna eget lobortis placerat, leo leo consequat ante, non iaculis turpis augue ac ligula. Nunc blandit tincidunt consequat. Duis diam metus, suscipit in pulvinar eget, egestas id arcu. Duis a enim vel mauris ultrices. Nullam aliquet velit ac velit tempus in semper neque auctor. Aenean ligula mi, auctor sed tempus ultrices, semper tempus diam.

Ligula elementum mi placerat sollicitudin. Phasellus varius leo vel nisi pretium pharetra. Etiam ornare quam eget nunc imperdiet varius. Nam quis cursus massa. Nullam dapibus, turpis quis ultricies tincidunt, elit augue facilisis turpis, et suscipit nibh eros. Etiam pellentesque, magna eget lobortis placerat, leo leo consequat ante, non iaculis turpis augue ac ligula. Nunc blandit tincidunt consequat. Duis diam metus, suscipit in pulvinar eget, egestas id arcu. Duis a enim vel mauris ultrices. Nullam aliquet velit ac velit tempus in semper neque auctor. Aenean ligula mi, auctor sed tempus ultrices, semper tempus diam.

WHAT PEOPLE SAY ABOUT US

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

John Doe

, Company CEO

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Virginia Smith

, EcoSoft

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

John Doe

, Company CEO

DROPCAPS
[dropcap style="1"]L[/dropcap]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
[dropcap style="2"]L[/dropcap]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
[dropcap style="3"]L[/dropcap]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 BLOCKQUOTES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Donec sed odio dui. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

“CODE” AND “PRE”
code:
This is a fragment of code:
 
p {
color:#787878;
font-family: Arial, sans-serif;
padding-bottom:10px;
}
pre:
This is some text that is preformatted in the HTML code:
 
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 
</head>
HIGHLIGHTED TEXT

[highlighted color="dark"]consectetur adipisicing elit[/highlighted]
"color" attribute can be: dark, redish, greenish, yellowish, bluish.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit , sed do eiusmod tempor incididunt ut labore  et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi  ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

HEADINGS

This is a H1 Heading

This is a H2 Heading

This is a H3 Heading

This is a H4 Heading

This is a H5 Heading
This is a H6 Heading
TABS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros molestie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem.

Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus id nunc. Duis scelerisque molestie turpis.

Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus id nunc. Duis scelerisque molestie turpis.

ACCORDION

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus.

CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

COMMODO CONSEQUAT ALIQUIP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

TOGGLES

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

TOTAM REM APERIAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

COMMODO CONSEQUAT ALIQUIP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim.

LIST

 • Lorem ipsum
 • Consectetur adipisicing
 • Ullamco laboris
 • Quis nostrud exercitation
 • Lorem ipsum
 • Consectetur adipisicing
 • Ullamco laboris
 • Quis nostrud exercitation
 • Lorem ipsum
 • Consectetur adipisicing
 • Ullamco laboris
 • Quis nostrud exercitation
 • Lorem ipsum
 • Consectetur adipisicing
 • Ullamco laboris
 • Quis nostrud exercitation
INFO BOXES

Error! This box is for errors or alerts

Success! This is a success box

Message! This is an info box

Notice! This box is for notices

TOUR TABS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets.

ArtTechnology - wyższa technologia budowania stron internetowych!

Gwarantujemy najlepszą jakość wykonywanych przez nas usług w przystępnej cenie!

Nasze motto: "Jeśli praca jest Twoją pasją to pozwalasz się rozwijać"

Oferujemy:

Strony WWW

Efektywne, przejrzyste i funkcjonalne strony internetowe z najnowszymi trendami projektowania.

Więcej

Sklepy internetowe

Proste i zaawansowane sklepy online tworzone na niezawodnych i popularnych systemach e-commerce.

Więcej

Portale internetowe

Różne tematyczne portale internetowe dla wymagających klientów oparte o popularne systemy CMS.

Więcej

Responsive Web Design

Wdrażanie technologii RWD dla stron WWW, sklepów i portali internetowych w celu automatycznego dostosowania się ich do ekranów urządzeń mobilnych (iPhone, Smartphone, iPad, itd.).

Więcej

Programowanie

Tworzenie wszelkiego rodzaju skryptów na potrzeby stron internetowych w językach programowania: PHP/MySQL, JavaScript, HTML/CSS.

Więcej

Studio graficzne

Projektowanie grafik na potrzeby Web Designu (layouty stron WWW, bannery, logotypy, itd.).

Więcej

Optymalizacja

Optymalizowanie stron WWW zgodnie ze standardami konsorcjum W3C dla efektywniejszego działania jak i poprawy jakości kodu.

Więcej

Odwirusowywanie

Usunięcia złośliwego oprogramowania z witryny spowodowane najczęściej wirusami które przedostały się do plików witryny.

Więcej

Outsourcing

Współpraca z zewnętrznymi firmami/agencjami interaktywnymi bądź osobami prywatnymi na zasadzie Outsourcingu (przekazanie zadań/ zleceń).

Więcej

Administracja i obsługa

Administracja strony WWW lub sklepu internetowego oraz ich obsługa techniczna polegająca m.in. na aktualizacji rozszerzeń/systemu.

Więcej

Hosting

Tanie pakiety hostingowe o rożnych parametrach do wyboru wraz z Supportem dostępnym przez 24/h.

Więcej

Dokumenty prawne online

Wykonanie certyfikowanych dokumentów prawnych dla e-biznesu takich jak Regulamin sklepu online, Polityka prywatności, Polityka cookies, GIODO...

Więcej

Nasze Prace

4 Packages for Your Needs

Choose what package fits you or your business best!

BASIC
$19month
  • 24/7 Support
  • Free 10GB Storage
  • Documentation & Tutorials
  • Google Apps Sync
  • Up to 10 Projects
  • Free Facebook Page
  • Up to 3 Users
PROFESSIONAL
$49month
  • 24/7 Support
  • Free 50GB Storage
  • Documentation & Tutorials
  • Google Apps Sync
  • Up to 50 Projects
  • Free Facebook Page
  • Up to 10 Users
ULTIMATE
$99month
  • 24/7 Support
  • Unlimited Storage
  • Documentation & Tutorials
  • Google Apps Sync
  • Unlimited Projects
  • Free Facebook Page
  • Unlimited Users

Have Questions? Of Course You Do

WHAT TYPES OF PAYMENT DO YOU ACCEPT?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Donec ac cursus turpis. Vivamus vel luctus ligula.

DO YOU OFFER REFUNDS?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Donec ac cursus turpis. Vivamus vel luctus ligula.

DO YOU HAVE AN AFFILIATE PROGRAM?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Donec ac cursus turpis. Vivamus vel luctus ligula.

WHERE CAN I FIND MY PRODUCT KEY?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Donec ac cursus turpis. Vivamus vel luctus ligula.

DO DOWNLOAD LINKS EXPIRE?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Donec ac cursus turpis. Vivamus vel luctus ligula.

WILL I BE ABLE TO BUY MORE LICENCES?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Donec ac cursus turpis. Vivamus vel luctus ligula.

Strony internetowe

Tworzenie stron internetowych jest naszą podstawową działalnością.
Od lat jesteśmy liderem w tej dziedzinie IT. Wykonaliśmy setki stron WWW dla firm, osób prywatnych, czy klientów zagranicznych. Dzięki naszemu nabytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt niezależnie od jego stopnia trudności.
Budujemy efektywne, przejrzyste i funkcjonalne strony internetowe. Na pierwszym miejscu stawiamy na ich skuteczność jak i jakość kodową strony. Sprawna strona internetowa to taka, która jest dobrze zoptymalizowana.
Tworząc strony internetowe wykorzystujemy przede wszystkim Open Sourcowe CMS-y:

 • Joomla!
 • WordPress
 • Drupal

Oprócz tworzenia stron WWW na ogólnodostępnych systemach CMS wykonujemy także autorskie systemy według wymagań klienta na frameworkach Kohana lub Zend Framework.

Sklepy internetowe

Żyjemy w czasach, w których ludzie coraz częściej i chętniej robią zakupy przez internet.
Zdajemy sobie sprawę, że sklep internetowy nie tylko musi przyciągać uwagę swoim wyglądem, ale przede wszystkim powinien zapewniać wiele, dziś już podstawowych usług takich jak integracja z serwisem Allegro, dowolnymi płatnościami online, Subiektem GT, porównywarkami cen i wieloma innymi aplikacjami, po to aby klienci mogli dotrzeć do naszych produktu/ów w najszybszy możliwy sposób, dzięki czemu sprzedaż w sklepie wzrośnie o kilkanaście a nawet o kilkadziesiąt procent.
Budując sklepy online korzystamy głownie z Open Sourcowych rozwiązań:

 • VirtueMart
 • WooCommerce
 • OpenCart
 • PrestaShop
 • Magento

Portale internetowe

Przy obecnie przybywającej liczbie portali internetowych, wyróżnienie się i osiągniecie sukcesu jest możliwe gdy pomysł na portal zostanie w nieszablonowy sposób przeniesiony do Internetu.
Własny portal internetowy otwiera zupełnie nowe perspektywy rozwoju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz zespół programistów tworzy serwisy stabilne i dostosowane do wymagań dużej liczby użytkowników. Projekt, który dla Ciebie wykonamy będzie zgodny ze wszystkimi najnowszymi standardami, w tym także Responsive Web Design. Te wszystkie rozwiązania sprawią, że serwis będzie przyciągał klientów, a jego nowoczesne rozwiązania usadowią go w gronie najlepszych z branży.

 • PHP/MySQL/JavaScript
 • WordPress
 • Joomla!
 • Zend Framework
 • Kohana
 • Symphony

Responsive Web Design

RWD skrót pochodzący od “Responsive Web Design” zaowocowało w maju 2010 roku i od tego okresu jest podstawowym wdrążeniem do serwisów internetowych. W dobie smartfonów i tabletów jest to idealne rozwiązanie, gdyż użytkownicy internetu już odbiegają od standardowych komputerów, gdzie stały content był popularny. RWD jest techniką projektowania stron www tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna na którym jest on wyświetlany. Obsługa tej techniki odbywa się za pomocą “media queries” które doskonale potrafią odczytać rozdzielczość wyświetlanego ekranu bez różnicy czy będzie to tablet, smartfon czy również przeglądarka na komputerze.

Nasza firma proponuje swoim klientom rozwiązanie tego typu i już w standardzie wprowadza RWD.

Programowanie

Nasza firma przedstawia Państwu ofertę programowania, tworzenia lub poprawek istniejącego serwisu, bloga, sklepu:

HTML/CSS: jest to frontendowy język programowania oparty wówczas tylko i wyłącznie po stronie przeglądarki. Poprawiamy, kodujemy w tym języku programowania wszystkie dostępne serwisy na rynku internetowym. Działamy do pełnej akceptacji przez klienta, oraz ewentualnych poprawek kodu czy optymalizacji witryn internetowych.

PHP/MySQL/MySQLi – Jest to kolejny język programowania, typowo backendowy który działa po stronie serwera a zwykły kowalski nie jest w stanie zobaczyć takiego kodu. Nasza firma zajmuje się również programowaniem backendowym (PHP i MySQL), jednak z racji idącego postępu rozszerzenie MySQL już nie jest zazwyczaj stosowane. Obecnie wykorzystujemy technikę typu MySQLi, które jest szybsze i bardziej popularne na rynku.

PHP PDO – jest to rozszerzenie które pozwala łącznia się z wieloma bazami danych na rynku, zaczynając od najsłynniejszego MySQL a kończąc na MsSQL firmy Microsoft w środowisku Windows. Kod z funkcjami PDO jest w pełni obiektowe co sama nazwa wskazuje (PHP Data Object). Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać taki projekt z wykorzystaniem tej technologi.

JavaScript/jQuery – jest to jedyne najlepsze rozwiązanie które działa po stronie użytkownika, pozwala na różnego rodzaju animacje, stronnicowanie rekordów bez przeładowywania witryny i wiele więcej.

Zend Framework, Kohana – w pełni obiektowy framework dla tworzenia stron www. Istnieje możliwość poprawienia bądź napisania serwisu w tej technologi.

WordPress, Joomla!, PrestaShop, OpenCart – możliwość postawienia dowolnego serwisu w tej technologii. Zajmujemy się również projektowaniem takiego serwisu lub też poprawkami już w istniejącym serwisie

Studio graficzne

Studio Graficzne jest jednym z najciekawszych zajęć podczas projektowania strony www lub sklepu. Pracujemy programem Photoshop. Nasz plan działania polega na stworzeniu projektu logotypu danej marki bądź też zaprojektowaniu całkowitej strony www. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kompleksowa usługa w naszej firmie polega na stworzeniu projektu strony, przesłaniu oferty do klienta, zaakceptowanie projektu przez klienta i ostatnia czynność wdrążenie w życie. Do każdego projektu jest możliwa nieograniczona ilość poprawek w tym zmiany układu strony do pełnej akceptacji.

 • Strony internetowe
 • Sklepy internetowe
 • Bannery
 • Logotypy

Optymalizacja

Zapraszamy do skorzystania z oferty optymalizacji portali i sklepów internetowych. Dzięki współpracy z nami Państwa serwis zacznie się rozwijać przy czym zwiększy się ruch na stronie i zacznie w końcu przynosić oczekiwane zyski.

Optymalizacja strony czy sklepu jest niezbędnym elementem pozycjonowania stron w wyszukiwarkach.

Odwirusowywanie

O infekcji strony internetowej przez wirusa (malware) zazwyczaj dowiadujemy się za późno.
Najczęściej informuje nas o tym przeglądarka internetowa za pomocą ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu.
Program antywirusowy blokuje dostęp do strony lub całego serwera. Często też strona zostaje oznaczona w wyszukiwarce (Google) jako potencjalnie niebezpieczna dla odwiedzających, przez co tracimy odwiedzających i klientów, gdyż boją się oni kliknąć w taki niebezpieczny adres. I słusznie.
Wirus na stronie internetowej zagraża każdemu użytkownikowi, który ją odwiedza!

Świadczymy m.in. takie usługi jak:

 • Usuwanie wirusów (odwirusowywanie) z WordPress, Joomla! i innych aplikacji internetowych;
 • Aktualizacja rozszerzeń WordPress, Joomla! w celu zabezpieczenia przed znanymi dziurami;
 • Sprawdzenie zasobów serwera pod kątem wirusów i innych infekcji;
 • Analiza i monitoring logów serwera w celu ustalenia źródła ataku lub włamania.

Outsourcing

Nasza firma również zajmuje się outsorcingiem. W polskim znaczeniu jest to przejmowanie projektów od innych firm lub też zwanym dalej podwykonawcą. Jesteśmy nastawieni na wszelkiego rodzaju współprace, przejmowanie projektów od innych firm, wykonawców bądź też podpisanie umowy z podwykonawcą.

W dzisiejszych czasach outsourcing jest dość popularną formą nawiązywania współpracy.

Jeżeli chcielibyście Państwo nawiązać współpracę z naszą firmą na zasadzie outsorcingu to zapraszamy do kontaktu.

Administracja i obsługa techniczna Strony WWW lub Sklepu internetowego

W skład usługi zaliczamy:

– * codzienne wykonywanie kopii zapasowej całej strony/sklepu (baza danych + pliki);
– aktualizacja wtyczek/modułów/rozszerzeń oraz systemu do najnowszych dostępnych wersji w celach bezpieczeństwa strony/sklepu przed atakami;
– szybka reakcja usunięcia złośliwego kodu w razie zainfekowania strony/sklepu (do 24 godzin);
– * codzienne skanowanie strony/sklepu poprzez skaner antywirusowy wykrywający wirusy i złośliwe oprogramowanie Malware oraz ataki SQL Injection;
– działania mające na celu zabezpieczenie strony/sklepu przed atakami;
– darmowy hosting bez limitu powierzchni serwera;
– drobne modyfikacje w plikach np. dodanie kodu Google Analytics;
– dodanie nowych plików lub modyfikacja istniejących na potrzeby pozycjonowania przez zewnętrzna firmę SEO;
– wprowadzanie aktualnych treści do strony/sklepu otrzymanych od klienta – dodawania tekstu, zdjęć, produktów itd. (suma ilości godzin w miesiącu do ustalenia);
– pomoc administratora;
– doradztwo klientom z punktu technicznego strony/sklepu;
– ogólne zarządzanie wykonywane w zapleczu strony lub sklepu.

* usługa ta dotyczy stron/sklepów, które zostały przeniesione na nasz hosting.

Hosting

Nasza firma oferuje hosting bez limitu transferu o wysokich parametrach pojemnościowych serwera.
Hosting jest przydzielany po dokonaniu opłaty. Posiadamy w ofercie kilka pakietów hostingowych z miejscem na Państwa strony www, sklepy internetowe czy rozbudowane portale.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług hostingowych.

Dlaczego My?

 • Doświadczenie – działamy z powodzeniem na rynku polskim jak i zagranicznych 7 lat
 • Profesjonalne rozwiązania – tworzymy witryny z najnowszymi technologicznie standardami programowania
 • Satysfakcja – stawiamy na jakość a to podstawa satysfakcji naszych klientów
 • Zaufanie – współpracujemy z wieloma agencjami interaktywnymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy
 • Atrakcyjne ceny – każdy projekt wyceniamy indywidualnie w przystępnej cenie
 • Pomoc – zawsze służymy pomocą przy wszelkich sprawach technicznych
WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

John Doe

, Company CEO

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Michael Davis

, Chicago Web Design

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Angelica Lopez

, Fine Tech

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

Jennifer Wilson

, InkTec Corporate

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Virginia Smith

, EcoSoft

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Jason Morrison

, Creative Stuff

Are you not yet convinced?

Contact Us

Na rynku działamy od 2009 roku. Zaczęliśmy jako jednoosobowy skład, a po kilku latach pracowaliśmy jako kilkuosobowa Grupa freelancerów aż do połowy 2015 roku.

Pod koniec 2015 roku postanowiliśmy stworzyć markę, która będzie się znacznie wyróżniać pod względem jakości usług jak i prowadzenia relacji z klientem od pozostałych firm z branży IT i tak powstała nasza firma ArtTechnology.

Nasza praca to wyłącznie pasja, dzięki temu mamy chęci dalej pogłębiać swoją wiedzę co jest ważnym czynnikiem rozwoju tego typu działalności.

Nasi klienci są dla nas bardzo ważni bo dzięki nim realizujemy naszą pasję, dlatego też każdego dnia służymy Wam fachową pomocą i codziennie realizujemy Wasze projekty z największym zaangażowaniem. Dzięki takiemu układowi mamy sporą rzeszę stały i zadowolonych klientów.

Współpracujemy także z małymi i dużymi firmami z kraju i z zagranicy. W swoim dorobku mamy już ponad 500 wykonanych stron internetowych dla klientów prywatnych i przedsiębiorstw. Od lat z powodzeniem działamy także na rynku zagranicznym.

W naszej firmie pracują zdolni i doświadczeni pasjonaci. Dzięki temu możecie mieć Państwo pewność, że otrzymacie od nas profesjonalnie wykonaną usługę.

W 30% wykonujemy zlecenia dla firm z którymi współpracujemy (w tym agencje i firmy zagraniczne) na zasadzie Outsourcingu.

Ze swojej strony gwarantujemy terminowość oraz wysoką jakość wykonanych zleceń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.

Dane kontaktowe:

Dane firmy:

ArtTechnology Adrian Trzeciok
Ul. Pod Lasem 81
44-210 Rybnik
NIP: 6422995563
REGON: 241363569

Formularz kontaktowy:


Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ArtTechnology Adrian Trzeciok z siedzibą w Rybniku. Pytania w zakresie danych osobowych można kierować do Administratora na adres: biuro@arttechnology.eu. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi, skontaktowania się celem złożenia oferty, podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą należytego wykonania umowy.

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do:
skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi, skontaktowania się celem złożenia oferty, podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą należytego wykonania umowy.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!